התמונה להמחשה בלבד

יתרונות בהצטרפות
לקבוצת הרכישה
"מגדל הכשרת הישוב"

סטטוס
רכישה

הקבוצה השלימה את רכישת הקרקע מהבעלים ושילמה את מלוא התמורה

הקבוצה חתמה על הסכם ביצוע פאושלי עם קבלן מבצע: עומר הנדסה ובניה בע"מ

עיריית בני-ברק הנפיקה לקבוצה היתר בניה להקמת המגדל

הקבוצה שילמה את מלוא האגרות וההיטלים

הבניה מצויה בעיצומה - עבודות חפירה, דיפון, ביסוס והקמת המרתפים למגדל הושלמו

הקבוצה חתמה על הסכם מימון בנקאי עם בנק הפועלים בע"מ

הקבוצה התקשרה בהסכם ניהול הנדסי עם סופרין פרויקטים בע"מ

הקבוצה חתמה על הסכם פיקוח עם חברת גרינברג-אולפינר ושות'

הקבוצה חתמה על הסכם פיקוח הנדסי עם חברת א. אפשטיין ובניו

ליווי משפטי לקבוצת הרכישה: פישר בכר חן וול אוריון ושות'

 1. יובהר כי רכישת זכות ליחידה במסגרת קבוצת רכישה הינה עסקה יזמית לכל דבר ועניין, העסקה הינה לרכישת זכויות במגרש מגדל המשרדים בכפוף להוראת הסכם השיתוף הקבוצתי, לצורך בניה עצמית משותפת וכי אין מדובר בשום פנים ואופן ברכישת יחידה גמורה או יחידה “על הנייר”. המוכר ו/או אף גורם אחר לא הבטיח או התחייב למכור יחידה גמורה או יחידה על הנייר. למניעת ספק יודגש כי לא חלות על העסקה כאמור הוראות חוק מכר (דירות), תשל”ג 1973- ו/או הוראות חוק מכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) תשל”ה 1974. 2 בכפוף לאישור רוכש היחידה כלווה בבנק המממן.

יתרונות בהצטרפות לקבוצת הרכישה "מגדל הכשרת הישוב"

סטטוס
רכישה

הבנייה בעיצומה
 • הבניה מצויה בעיצומה - עבודות חפירה, דיפון, ביסוס והקמת המרתפים למגדל הושלמו
רכישת הקרקע
 • הקבוצה השלימה את רכישת הקרקע מהבעלים ושילמה את מלוא התמורה
הסכם ביצוע
 • הקבוצה חתמה על הסכם ביצוע פאושלי עם קבלן מבצע: עומר הנדסה ובניה בע"מ
היתר בניה
 • עיריית בני-ברק הנפיקה לקבוצה היתר בניה להקמת המגדל
אגרות והיטלים
 • הקבוצה שילמה את מלוא האגרות וההיטלים
הסכם מימון בנקאי
 • הקבוצה חתמה על הסכם מימון בנקאי עם בנק הפועלים בע"מ
הסכם ניהול הנדסי
 • הקבוצה התקשרה בהסכם ניהול הנדסי עם סופרין פרויקטים בע"מ
הסכם פיקוח
 • הקבוצה חתמה על הסכם פיקוח עם חברת גרינברג-אולפינר ושות'
הסכם פיקוח הנדסי
 • הקבוצה חתמה על הסכם פיקוח עם חברת גרינברג-אולפינר ושות'
 • הקבוצה השלימה את רכישת הקרקע מהבעלים ושילמה את מלוא התמורה
 • הקבוצה חתמה על הסכם ביצוע פאושלי עם קבלן מבצע: עומר הנדסה ובניה בע"מ
 • עיריית בני-ברק הנפיקה לקבוצה היתר בניה להקמת המגדל
 • הקבוצה שילמה את מלוא האגרות וההיטלים
 • הבניה מצויה בעיצומה - עבודות חפירה, דיפון, ביסוס והקמת המרתפים למגדל הושלמו
 • הקבוצה חתמה על הסכם מימון בנקאי עם בנק הפועלים בע"מ
 • הקבוצה התקשרה בהסכם ניהול הנדסי עם סופרין פרויקטים בע"מ
 • הקבוצה חתמה על הסכם פיקוח עם חברת גרינברג-אולפינר ושות'
 • הקבוצה חתמה על הסכם פיקוח הנדסי עם חברת א. אפשטיין ובניו
 • ליווי משפטי לקבוצת הרכישה: פישר בכר חן וול אוריון ושות'
 1. יובהר כי רכישת זכות ליחידה במסגרת קבוצת רכישה הינה עסקה יזמית לכל דבר ועניין, העסקה הינה לרכישת זכויות במגרש מגדל המשרדים בכפוף להוראת הסכם השיתוף הקבוצתי, לצורך בניה עצמית משותפת וכי אין מדובר בשום פנים ואופן ברכישת יחידה גמורה או יחידה “על הנייר”. המוכר ו/או אף גורם אחר לא הבטיח או התחייב למכור יחידה גמורה או יחידה על הנייר. למניעת ספק יודגש כי לא חלות על העסקה כאמור הוראות חוק מכר (דירות), תשל”ג 1973- ו/או הוראות חוק מכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) תשל”ה 1974. 2 בכפוף לאישור רוכש היחידה כלווה בבנק המממן.